Woman Typing

FREE ONLINE CSR

เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ CSR ฟรี
สำหรับสมาชิก/พนักงานองค์กรธุรกิจ

Organic Vegetable Farm

MORE CREATIVE OPTIONS TO MAKE CHANGES

เราพัฒนาแนวคิดและทางเลือกที่หลากหลาย ในการดำเนินโครงการ CSR ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ ซึ่งทำให้ Uncommon Volunteer ได้เป็นแพลตฟอร์มอาสาสมัครและผู้ดำเนินการโครงการ CSR ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

REACH THE WORLDWIDE
TARGETING

UNCOMMON VOLUNTEER เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติ เรามีความพร้อมที่จะรับมือและดำเนินโครงการที่รองรับ อาสาสมัคร หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับนานาชาติอย่างเป็นมืออาชีพ