ABOUT

UNCOMMON UNIQUE


จุดกำเนิดเครือข่าย


เครือข่ายจิตอาสา UNCOMMON UNIQUE ได้ต่อยอดมาจากกลุ่มจิตอาสา UNCOMMON (ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 8 มกราคม 2561) และได้เปิดตัว UNCOMMON UNIQUEพร้อมกับเว็บไซต์ www.uncommonunique.com ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดย นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส ให้ทุกคน ได้เข้าถึงโอกาสการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น และมีเป้าหมายหลัก คือการดึงศักยภาพของบุคคล ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด

ทำไมถึงเป็น Uncommon Unique


UNCOMMON อธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่เป็นทั่วไป คือมีจุดเด่นในตัวของตัวเอง ในที่นี้เน้นไปที่ตัวสมาชิก เพื่อให้สมาชิกตระหนักเห็นศักยภาพและคุณค่าของตนเอง เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพในจุด ๆ นั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

UNIQUE อธิบายได้ว่า เป็นความเฉพาะตัว ในที่นี้คือรูปแบบโครงการ ที่มีการวางระบบ และการสร้างสรรค์กิจกรรมที่แตกต่าง และมีจุดเด่นในแบบของเครือข่ายเองUNCOMMON INTERNATIONAL GROUP


คือ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมในระดับนานาชาติ ก่อตั้งโดยนายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร (คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลผู้ก่อตั้ง) ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เดิมเป็นเพียงกลุ่มจิตอาสาขนาดเล็กที่มีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 4 คนเท่านั้น (ร่วมกับนายทวีทรัพย์ พันสะคาม นายพสุเทพ จันทรัตน์ และนางสาวบัวแก้ว ซุยสียา) โดยได้เริ่มจากการดำเนินกิจกรรมภายในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย อาทิ กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมติวหนังสือ ฯลฯ จากนั้นได้ขยายการเติบโตของกลุ่มมาเรื่อย ๆ จนในช่วงเดือนตุลาคมปี 2561 กลุ่มจิตอาสา UNCOMMON จึงได้ยุติการดำเนินการ เนื่องด้วยเหตุผลทางการศึกษา ฯลฯ

จากนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.uncommonunique.com ซึ่งได้ต่อยอดไอเดียจากกลุ่มจิตอาสา UNCOMMON เดิม โดยได้ให้เหตุผลสำคัญว่า "การมีโครงการจิตอาสาในระดับนานาชาติ ยังคงเป็นความฝันของผม ผมคงไม่มีทางทิ้งสิ่งที่ผมสร้างมาอย่างแน่นอน" หลังจากเปิดเว็บไซต์ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ เว็บไซต์ www.uncommonunique.com ได้รับทุนการดำเนินโครงการภายใต้โครงการ ระบบเครือข่ายจิตอาสา UNCOMMON UNIQUE ในการแข่งขันจิตสำนึกรักเมืองไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย เป็นหนึ่งในแปดโครงการที่ได้รับทุนดำเนินโครงการ จากกว่า 173 โครงการที่เข้าแข่งขันทั่วประเทศ และได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในที่สุด

และเมื่อดำเนินการต่อมาเรื่อย ๆ แนวโน้มการเติบโตก็สูงขึ้น แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562 ได้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการ จึงทำให้การดำเนินงานชะงักตัว และไม่มีการดำเนินการด้านจิตอาสาใด ๆ ในช่วงเวลานั้น จากนั้นนายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ได้ทุ่มเทเพื่อการแก้ปัญหา ปรับโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ ระบบโครงสร้างเว็บไซต์ แล้วได้เปิดตัวเว็บไซต์เวอร์ชั่น 4.0 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันครบรอบสองปีในการก่อตั้ง UNCOMMON พอดี

แล้วหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์เวอร์ชั่น 4.0 ทำให้มีผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาประจำในการดำเนินโครงการเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันเครือข่ายได้มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง แล้วในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เฟสบุคเพจ Uncommon Unique Voluntary Network (ปัจจุบันชื่อ Uncommon Unique Center) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประจำโครงการ Uncommon Unique Center ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Wake Up Media ระดับประเทศ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันกว่า 700 ทีม

หลังจากนั้น UNCOMMON ได้มีการขยายการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้มีการประกาศปรับโครงสร้างการบริหารจัดการแบบ Decenterization และกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่โครงการต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

  • Uncommon International Group ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการและดูแลโครงการทั้งหมด และเปลี่ยนสถานะจากโครงการที่ดำเนินในประเทศไทยเป็นโครงการที่ดำเนินในระดับนานาชาติ รองรับการทำจิตอาสาในระดับนานาชาติ

  • Uncommon Unique Center ถูกก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมการทำจิตอาสา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของจิตอาสา ทั้งนี้ยังมี Uncommon Unique Thailand และ Uncommon Unique International อีกด้วย

  • มีโครงการที่ถูกก่อตั้งขึ้นในนามของ UNCOMMON รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ ได้แก่ Uncommon Unique Center, Uncommon Unique Thailand, Uncommon Unique International, Uncommon Environment, Uncommon Disability, Uncommon Society, Uncommon Sexual Diversity, Uncommon Youth, Uncommon Attitude, Uncommon Educational Network, Uncommon Learn, Uncommon Academic, Uncommon TCAS, Uncommon Move, Uncommon Community, Uncommon Business, Uncommon Creative.


"

I have the great expectation is to move the society forward to the better point. But people in society need opportunities, I think, to create sustainable positive society, we must focus on creating opportunities for everyone to have rights that the deserve.

Narubet RAKWIJIT

About the Founder

Mr. Narubet RAKWIJIT was born on 15 October, 2000. His mother is Nucharee RAKWIJIT and his father is Naret RAKWIJIT. When he was young, he was an poor boy in the poor family. Once he was a fewer-opportunity boy he promised his mom to pay attention on studying. His life goals are not just to succeed his career goal, but also to create the positive society. Because he well understand the life that needs opportunities.