CONTACT US

โปรดเลือกการติดต่อที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ต้องการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลกิจกรรม เว็บไซต์ และโครงการ

  • โทร 063 - 076 - 3000 (คุณเอิร์ท) - ผู้ประสานงานการดำเนินการระหว่างองค์กร และผู้รับการายงานปัญหา

  • โทร 061 - 061 - 7321 (คุณเบศน์ สำหรับสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม) - ประธาน Uncommon International Group

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเกียรติบัตร

  • โทร 061 - 284 - 7348 (คุณเอ็ม) - หัวหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการเกียรติบัตร

ข้อมูลติดต่อเลขานุการ (สำหรับติดต่อเรื่องโครงการ)

  • โทร