Laptop Writing

กิจกรรมอาสาสำหรับโครงการ

กิจกรรมอาสาโดย Uncommon Co-Op ที่สามารถใช้ในการดำเนินโครงการ ของความร่วมมือระหว่างองค์กรได้

ชื่อกิจกรรม (ที่สามารถใช้ดำเนินการได้)
งบประมาณ/คน
เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อเด็กด้อยโอกาส
UPDATING
พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด
UPDATING
พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์
UPDATING
ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ
UPDATING
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็กหนีบกระดาษ)
UPDATING
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือกร้อยกระดาษ)
UPDATING
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (แบบใช้แม็กหนีบกระดาษ)
UPDATING
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (แบบใช้เชือกร้อยกระดาษ)
UPDATING
การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ
UPDATING
จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา (แบบวาดใส่กระดาษ)
UPDATING
พิมพ์ + ประกอบเล่มสมุดภาพระบายสี
UPDATING
วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี
UPDATING