Laptop Writing

กิจกรรมอาสาสำหรับ CSR

กิจกรรมอาสาโดย Uncommon Co-Op ที่สามารถใช้ในการดำเนินโครงการ CSR ได้

ออนไลน์ หรือทำทางไกล

ออนไลน์ | ทำที่บ้าน

เข้าร่วมฟรี สำหรับองค์กรธุรกิจ
รายละเอียด
พิมพ์ข้อสอบออนไลน์ เพื่อการศึกษา
รายละเอียด
วาดภาพการ์ตูนช่วยพัฒนาน้อง
รายละเอียด
บริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กเล็ก)
อื่น ๆ สำหรับองค์กรธุรกิจ

ลงพื้นที่

กิจกรรม | ค่ายอาสา | ปรับปรุงสถานที่ | ทีมเวิร์ค | ฯลฯ

รายละเอียด
ปลูกป่า/ปลูกต้นไม้