Hiking Trail
pic 3.png

องค์กรที่ได้รับประโยชน์

การดำเนินการส่งมอบหรือจัดส่งผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ ของอาสาสมัครนั้น จะจัดส่งเป็นรอบ ๆ ให้กับส่วนงานหรือหน่วยงานหรือโครงการปลายทางที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสามารถตรวจสอบได้เลยทันที ที่นี่