พรีเมียม

พรีเมียม

มีข้อมูลกิจกรรม รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา รองรับด้วย QR Code พร้อมรหัส ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 1 ปี (ดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังออนไลน์ได้ทันที)

พิเศษ

พิเศษ

มีข้อมูลกิจกรรม ไม่รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา รองรับด้วยรหัส ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 3 เดือน (ดำเนินการตรวจสอบ ใช้เวลา 5-10วัน)

มาตรฐาน

มาตรฐาน

มีข้อมูลกิจกรรม ไม่รองรับการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา ไม่รองรับด้วยรหัส ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง 7 วัน (ดำเนินการตรวจสอบ ใช้เวลา 5-10วัน)

การรับรองอื่น ๆ

อีเมลรับรองการเข้าร่วม/รายละเอียดการเข้าร่วม

เซ็นรับรองเอกสาร

สำหรับผู้ที่มีเอกสารที่ต้องเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลการเข้าร่วมเข้าระบบเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง รองรับการรับรองชั่วโมงจิตอาสา

เอกสารรับรองการเข้าร่วม และชั่วโมงจิตอาสา