All Hands In

วิธีการ
เริ่มต้นโครงการ
ไปพร้อมกัน ?

เพราะการร่วมมือกันขององค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลในวงกว้าง Uncommon Volunteer จึงได้ออกแบบระบบที่ยืดหยุ่นต่อการร่วมมือกันระหว่างองค์กร โดยคำนึงถึงเป้าหมาย และทรพยากรของแต่ละองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้การร่วมมือนั้นมีประสิทธิภาพ

Meeting Between Colleagues

คุณจะได้รับ

เว็บไซต์โครงการฟรี

ที่ถูกออกแบบและกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญของ UNCOMMON
ทันทีที่ร่วมมือกับเรา

ลำดับและขั้นตอน

หมายเหตุ

อาจมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตุความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

 
C3.png

01

ประสานงาน/เลือกกิจกรรม

นี่เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะช่วยให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่จาก Uncommon อาจสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการดำเนินโครงการที่คาดการณ์ไว้ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขและความต้องการต่าง ๆ กิจกรรมที่ต้องการใช้ในโครงการ รวมถึงการปรึกษาร่วมกันเพื่อออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กร

C3.png

02

สรุปแผนการดำเนินโครงการ

เมื่อดำเนินการประสานงานเสร็จสิ้น และเข้าใจเกี่ยวกับบรีฟงาน รวมถึงเป้าหมายร่วมกันแล้ว จะมีการสรุปและทบทวนถึงรายละเอียดและสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินการอีกครั้ง รวมถึงการสรุปหน้าที่รับผิดชอบระหว่างองค์กรของแต่ละส่วนงาน และส่วนการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

C2.png

03

สร้างเว็บไซต์โครงการ (ฟรี)

Uncommon Volunteer จะเป็นผู้ดำเนินการสร้างเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการที่ดำเนินการร่วมกันโดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินการเสถียร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย และสามารถทำการรายงานได้ในระยะเวลาที่สั้น และกระชับ ถึงผลลัพธ์และผลการดำเนินการ โดย Uncommon จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการส่วนนี้ทั้งหมด

C1.png

04

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

องค์กรที่ร่วมมือกับ Uncommon จะสามารถเริ่มประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยทันที หลังจากที่ได้รับมอบเว็บไซต์โครงการแล้ว ซึ่งฟากกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาทั่วไป ที่ Uncommon Volunteer สามารถมีส่วนช่วยเปลือในการประชาสัมพันธ์ เรายินดีช่วยเหลือฟรีพร้อมโปรโมททางออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

C1.png

05

เปิดรับสมัครและเข้าร่วม

เมื่อประชาสัมพันธ์แล้ว และถึงเวลาที่กำหนดสำหรับเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก็สามารถให้ผู้ที่สนใจหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วม ดูรายละเอียด ปรึกษาเจ้าหน้าที่ ส่งผลงาน รับเกียรติบัตร รวมถึงติดตามความคืบหน้าของผลงาน ได้ทางเว็บไซต์ของโครงการนั้น ๆ  ได้เลย ฯ โดยไม่ต้องผ่านเว็บไซต์หลักของ Uncommon 

C2.png

06

บริหารงาน และรับผลงาน

Uncommon Volunteer จะเป็นผู้รับผิดชอบการรับผลงานต่าง ๆ จากอาสาสมัครในโครงการที่ดำเนินการร่วมกัน รวมถึงเป็นผู้ดูแล Dashboard ระบบหลังบ้าน การตรวจสอบผลงาน คัดแยกผลงานต่าง ๆ รวมถึงรับผิดชอบด้านการให้คำปรึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางโครงการ ฯ

C2.png

07

รายงานผลระหว่างการดำเนินการ (ฟรี)

Uncommon Volunteer จะทำการรายงานผลรายวัน โดยจะมีการอัพเดตผ่านหน้า Dashboard ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาติให้ตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประสานงานจากองค์กรที่ร่วมมือ จะสามารถเข้าตรวจสอบและดูภาพรวมของการดำเนินโครงการได้ตลอดเวลา และเห็นความคืบหน้าของการดำเนินการได้ทันที

C2.png

08

จัดทำเกียรติบัตร (ฟรี)

Uncommon Volunteer จะดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรให้ฟรี สำหรับผู้ที่เข้าร่วมผ่านทางโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อาสาสมัครสามารถบริจาคและเลือกวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม และแพลตฟอร์ม Uncommon Volunteer ได้โดยสมัครใจ และไม่มีการบังคับ หรือองค์กรที่ร่วมมือ ฯ ก็สามารถบริจาคได้เช่นกัน

C2.png

09

รวมรวมผลงานและรายงาน (1)

เมื่อปิดรับสมัครหรือสิ้นสุดการเปิดกิจกรรมที่อาสาสมัครเข้าร่วมได้แล้วนั้น Uncommon Volunteer จะดำเนินการรวบรวมผลงานเพื่อเตรียมส่งมอบ และทำการสรุปผลการดำเนินการเบื้องต้น และรายงานให้กับองค์กรที่ร่วมมือ โดยจะเป็นการรายงานภาพรวมเบื้องต้นเท่านั้น และจะมีการสรุปเชิงลึกอีกครั้งหลังจากส่งมอบผลงานแล้ว

C2.png

10

ส่งมอบผลงาน

Uncommon Volunteer จะดำเนินการส่งมอบผลงานทั้งหมดที่ได้จากโครงการ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร/โครงการปลายทาง เพื่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์เป็นสำดับต่อไป อย่างตรงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งองค์กรที่ร่วมมือ ก็สามารถส่งตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมส่งมอบผลงาน หรือให้ Uncommon Volunteer ดำเนินการส่งมอบทั้งหมดได้เช่นเดียวกัน

C3.png

11

สรุปผลงานและขยายผล (2)

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการแล้ว Uncommon Volunteer จะดำเนินการรวบรวมข้อมลการดำเนินการ และข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ  และทำการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมรายงานให้กับองค์กรที่ร่วมมือ โดยสามารถแจ้งความประสงค์เชิญเจ้าหน้าที่จาก Uncommon เข้าประชุมทางออนไลน์หรือในสถานที่จริงได้ เพื่อการรายงานที่มีประสิทธิภาพ

C2.png

12

ติดตามผลและรายงาน (3)

เพื่อการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาการดำเนินโครงการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว Uncommon Volunteer จะดำเนินการติดตามผล รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่ได้รับ ในช่วงเวลา 1 - 3 เดือน พร้อมรายงานผลลัพธ์หลังการดำเนินโครงการ ให้กับทางองค์กรที่ร่วมมืออีกครั้ง