top of page

Upcoming Events

 • Sat, Jan 06
  Google Classroom
  Jan 06, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jan 06, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ค่ายอาสา UNCOMMON: สอนน้องสร้างโอกาส เป็นโอกาสทองสำหรับอาสาสมัครในการสร้างความแตกต่างที่จับต้องได้ในชีวิตของเด็กในแคมป์พยายามจุดประกายความรักในการเรียนรู้และสร้างสังคมการแบ่งปันที่ยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านการผสมผสานระหว่างการศึกษา การเล่น และการโต้ตอบ และการแสดงความคิดเห็นและการสร้างทัศนคติที่ดีแก่ตยเองและคนรอบตัว
 • Jan 20, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ค่ายอาสา UNCOMMON: เคียงข้างผู้บอกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้เป็นเพียงค่ายให้รู้จักผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้น แต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนคนหูหนวกและการได้ยิน การทำความเข้าใจและการเคารพวัฒนธรรมคนหูหนวก และการส่งเสริมการไม่แบ่งแยกในทุกการเรียนรู้ ความสำเร็จของค่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อม การเข้าถึง และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการไม่แบ่งแยก
 • Sun, Jan 28
  Google Classroom
  Jan 28, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jan 28, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ค่ายอาสา UNCOMMON: ศึกษาสิ่งแวดล้อมสไตล์ยุโรป เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อศึกษา สิ่งแวดล้อมในยุโรปจากผู้ที่มีประสบการณ์ ที่เคยไปสัมผัสจริง นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาแนวทาง นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในประเทศไทย
 • Sun, Feb 11
  Google Classroom
  Feb 11, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Feb 11, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  สำรวจโลกของสิทธิมนุษยชน, เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการเป็นพลเมืองโลกและความเห็นอกเห็นใจ
 • Sat, Mar 09
  Google Classroom
  Mar 09, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 09, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ร่วมมือเพื่อเปิดโลกใบใหม่แห่งโอกาสและความเข้าใจสำหรับผู้พิการทางสายตา
 • Sat, Mar 16
  Google Classroom
  Mar 16, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 16, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  สร้างความเข้าใจและกลยุทธ์การรับมือกับปัญหายาเสพติดในสังคมสมัยใหม่
 • Mar 23, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้สำหรับผู้พิการทางสายตา
 • Sun, Mar 31
  Google Classroom
  Mar 31, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 31, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  เรียนรู้การผสานเทคโนโลยีเพื่อปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • Sat, Apr 20
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  สร้างความเข้าใจและวิธีช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในสังคมของเรา
 • Sun, Apr 21
  Google Classroom
  Apr 21, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 21, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  สำรวจและวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบการศึกษา
 • May 11, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  วิเคราะห์และหาทางเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการ
 • Sun, Jul 28
  Google Classroom
  Jul 28, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jul 28, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  พัฒนาทักษะและความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
 • Sat, Aug 10
  Google Classroom
  Aug 10, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Aug 10, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  สำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ที่กำลังหายไป
 • Aug 24, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ปลุกพลังออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเยาวชนด้อยโอกาส ผ่านการศึกษาที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลา
 • Sat, Sep 07
  Google Classroom
  Sep 07, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Sep 07, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด ผ่านการร่วมมือกับชุมชนและมูลนิธิต่างๆ และผ่านทางนโยบายสังคม
 • Oct 13, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  เปิดโลกใหม่สำหรับผู้พิการทางสายตา ผ่านการสร้างโอกาสและการเข้าถึงสังคมอย่างเท่าเทียม
 • Sat, Oct 19
  Google Classroom
  Oct 19, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Oct 19, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ดำดิ่งสู่การศึกษานโยบายและกลไกที่ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ในระดับนานาชาติ
 • Sat, Nov 02
  Google Classroom
  Nov 02, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  Nov 02, 2024, 1:00 PM – 4:30 PM GMT+7
  Google Classroom
  ศึกษาและปฏิรูปการจัดการขยะผ่านมุมมองนโยบายสังคม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Version 6.0 is coming by February 2024!
bottom of page