ออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ

 

EXPECTATION

รูปแบบเทมเพลตพอรืตฟอลิโอที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างหรือเป็นรูปแบบที่ผู้ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

เพื่อช่วยคนที่ต้องการทำเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอด้วยตัวเอง แต่ไม่ถนัดในการออกแบบหรือใช้งานโปรแกรม

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

ผู้ที่ได้รับนำผลงานไปใช้เป็นตัวอย่างรูปแบบการทำพอร์ตฟอลิโอของตนเองเพื่อยื่นสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

สร้างสรรค์รูปแบบพอร์ตฟอลิโอเพื่อให้เด็กๆนำไปใช่ในการประกอบผลงานยื่นมหาลัยในอนาคต

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

ออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ

Portfolio Template Design

รหัส :

ART-PFO-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียนระดับประถม ถึงชั้นมัธยมปลาย ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหรือมีความต้องการสูง ในหมวดอุปกรณ์การศึกษา

1.2 ผู้คัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ : ตัวแทนผู้ประสานงานจากองค์กรที่รับผลงาน

1.3 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : โรงเรียน/หน่วยงานทางการศึกษาในเขตชนบท ที่มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1.1 มากกว่า 30% ซึ่งมีความประสงค์และต้องการ


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานมีข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ การใช้ภาพประกอบของโครงการ ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ