top of page
20 นท./ชุด
Time
การรับรองทุกประเภท

Status

เปิดรับสมัครอยู่ (ยังไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม)

Joining

เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน

ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!

ค่ายอาสาออนไลน์ มีเกียรติบัตรและ ชม. อาสา !

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!
ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

Readiness Check

ต้องการความช่วยเหลือ?

Before Participate, Please Make Sure that...

เงื่อนไข

  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

  • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

  • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

Note: The work from your participation will be allocated and acted upon according to certain conditions, policies and objectives of operation. Please check the details and create effective works for the utilization of the work for the beneficiaries of your participation.

Start

STEP 1

เตรียมอุปกรณ์ปริ้นต์ และเครื่องปริ้นต์

  • กระดาษที่ใช้ปริ้นต์ ต้องเป็นกระดาษแข็ง 180 แกรมขึ้นไป ผิวมันหรือผิวหยาบก็ได้ไม่กำหนด

  • การทำผลงาน 1 ชุด ประกอบด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

  • ให้ปริ้นอย่างน้อย 3 ชุดขึ้นไปต่ออาสาสมัคร 1 คน (แม้ทำกิจกรรมนี้เป็นทีม เช่น ในทีมมี 3 คนให้ปริ้น 9 ชุด) และไม่ต้องประกอบเป็นโมเดลหรือตัดกระดาษ ให้ส่งผลงานไปยังองค์กรที่รับผลงานได้เลย

1st Step
Step 2

STEP 2

ดาวน์โหลดโมเดลดาวเคราะห์กระดาษ และพิมพ์

STEP 2

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร