THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

กล่องอาหารเเมวเมี๊ยวจากเเกนทิชชู

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
 • แกนทิชชู 6 เเกน

 • เทปใส

 • กระดาษแข็ง

 • กรรไกร

1

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

2

วิธีทำกล่องอาหารเเมวเมี๊ยว

 • เรียงแกนทิชชูเป็น 2 แถว บน 3 เเถว ล่าง 3 เเถว

 • ติดเทปใสยึดแกนทิชชูเข้าด้วยกันให้เป็นแพ

 • ตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับแพแกนทิชชู

 • ยึดทั้งแกนทิชชูกับกระดาษแข็งด้วยเทปใส

3

จัดส่งผลงาน + รีวิวการเข้าร่วม + ส่งหลักฐานและขอรับการรับรอง

จัดส่งผลงาน

 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042960009


 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง


รีวิวควมรู้สึกที่ได้เข้าร่วมบนหน้าเพจเฟสบุ๊ค


ส่งหลักฐานและขอเกียรติบัตร

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • หลักฐานการจัดส่งผลงาน (ภาพถ่ายสลิป หรือภาพขณะจัดส่ง)

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการจัดส่งผลงาน และภาพการรีวิวความรู้สึกบนหน้าเพจ

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN