top of page

อีเวนท์ที่กำลังจะมาถึง

 • Sat, Mar 09
  Google Classroom
  Mar 09, 2024, 1:00 PM GMT+7 – Mar 10, 2024, 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 09, 2024, 1:00 PM GMT+7 – Mar 10, 2024, 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง! ก้าวสู่โลกใหม่แห่งนวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตา 🌈📚 ไขความลับแห่งการช่วยเหลือและสร้างความสุขให้กับทุกคน
 • Sat, Mar 16
  Google Classroom
  Mar 16, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 16, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  เจาะนโยบายเพื่อความเท่าเทียม! 🌐❤️ เปิดประตูสู่สังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน 👥🤝 ร่วมสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เติบโตอย่างเท่าเทียมกัน
 • Sun, Mar 17
  Google Classroom
  Mar 17, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 17, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  สอนน้องสร้างโอกาส! 💡🌟 ก้าวนำเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นผู้นำแห่งอนาคต 🚀 เปลี่ยนโลกด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ
 • Sat, Mar 23
  Google Classroom
  Mar 23, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Mar 23, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  ผู้นำแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน! 🌱🔍 ค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลกของเรา 🌍🌟 ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและน่าอยู่
 • Sat, Apr 06
  Google Classroom
  Apr 06, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 06, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม! 🌍💡 พิทักษ์โลกใบนี้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย 🌱🌐 ร่วมสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความงดงามและความสมดุล
 • Sat, Apr 20
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  ผู้นำกับความคิดสร้างสรรค์! 🌈💭 กล้าคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อโลกของเรา 🌟💡 ร่วมปลุกพลังจินตนาการและสร้างความแตกต่าง
 • Sat, Apr 20
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Apr 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  อ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด! 📖🎧 เติมเต็มโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยเสียงแห่งการแบ่งปัน 🎨🌈 ร่วมสร้างประสบการณ์ทางดนตรีและความรู้ที่เข้าถึงทุกๆ คน
 • Sun, May 19
  Google Classroom
  May 19, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  May 19, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  ช่วยเหลือคนตาบอดในชีวิตประจำวัน! ❤️ ก้าวข้ามอุปสรรค แบ่งปันความรักและความช่วยเหลือ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับคนตาบอดในทุกๆ วัน
 • Jun 02, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  เข้าใจและช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน! 👂❤️ สื่อสารอย่างเข้าใจ ร่วมสร้างสังคมที่ไร้กำแพงการสื่อสาร 🤝🌐 ก้าวสู่โลกแห่งความเข้าใจที่เท่าเทียม
 • Jun 08, 2024, 1:00 PM GMT+7 – Jun 09, 2024, 3:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  พัฒนาทักษะผู้นำเพื่อสังคม! 🌟👥 ฝึกฝนความเป็นผู้นำ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 🌐🌱 ก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไกล
 • Sat, Jun 15
  Google Classroom
  Jun 15, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jun 15, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  ทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชน! 🌐❤️ ตระหนักถึงความเท่าเทียมและเคารพทุกความแตกต่าง 🙏🌈 ร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมและน่าอยู่
 • Sat, Jul 06
  Google Classroom
  Jul 06, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jul 06, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  ถามใจตัวเอง ด้วยจิตวิทยา! 🤔💡 เข้าใจตนเองและผู้อื่น ไขความลับแห่งความสำเร็จ 🌌❤️ ร่วมพัฒนาตนเองสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่
 • Sat, Jul 13
  Google Classroom
  Jul 13, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jul 13, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยกัน! 👀❤️ แบ่งปันความรักและความเข้าใจ สร้างพลังใจให้กับทุกช่วงวัย 🌟💙 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
 • Sat, Jul 20
  Google Classroom
  Jul 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jul 20, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  ผู้นำเพื่อการศึกษาไทย! 🎓🇹🇭 ร่วมพัฒนาการศึกษา สร้างความเท่าเทียมและโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน 🌏💡
 • Sat, Jul 27
  Google Classroom
  Jul 27, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  Jul 27, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ! ♿🌟 มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อมอบอิสระและโอกาสให้กับทุกคน
 • Sun, Aug 04
  Google Classroom
  Aug 04, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Aug 04, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  พูดในที่สาธารณะและโน้มน้าวใจ! 🎙️💬 พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความมั่นใจในการนำเสนอ 🌐❤️ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
 • Sun, Aug 11
  Google Classroom
  Aug 11, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  Aug 11, 2024, 1:00 PM – 5:05 PM GMT+7
  Google Classroom
  การจัดการขยะผ่านนโยบายสังคม! 🗑️🔄 หาแนวทางจัดการขยะอย่างยั่งยืน สร้างโลกที่สะอาดและน่าอยู่ 🌍💚
 • Aug 18, 2024, 1:00 PM – 5:00 PM GMT+7
  Google Classroom
  นวัตกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมในโลกยุคใหม่! 🌏💚 คิดค้นนวัตกรรมเพื่อโลกของเรา ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 🌱🌟
Version 6.0 is coming by February 2024!
bottom of page