top of page

เกี่ยวกับชั่วโมงอาสาและการแก้ไข

รหัสคู่มือ

cer-info-1

หมวดหมู่

Certificate Info

เงื่อนไข:
  • การอนุมัติชั่วโมงอาสาสมัครขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนคุณภาพ/ผลงานของผลงานงานตามหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านได้ส่งมา

  • ชั่วโมงอาสาสมัครสูงสุดที่สามารถรับใบรับรองได้คือ 50 ชั่วโมง

  • คำแนะนำ: หากคุณต้องการชั่วโมงอาสาสมัครเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมรอบใหม่ (กิจกรรมเดิมหรือใหม่ก็ได้) และเข้าร่วมเพื่อรับชั่วโมงเพิ่มเติม


การดำเนินการ:
  1. หากคุณต้องการเปลี่ยน ชม.อาสา คุณต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่โดยระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เช่น ฉันเชื่อว่าผลงานของฉันนั้นมีคุณภาพมากเพียงพอและทำตามเงื่อนไขครบถ้วน และควรได้รับ ชม. อาสา 30 ชม.

  2. ระบุเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการขอการเปลี่ยนแปลง

  3. ส่งข้อมูลข้างต้น พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่วน รายงานปัญหา (ด้านล่าง) พร้อมระบุรหัสปัญหาที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

  4. หลังจากที่ส่งข้อมูลรายงานแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการรายงานทันที โปรดอย่าปิดเว็บไซต์จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น

  5. รอการดำเนินการของเจ้าหน้า ว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ อย่างไร


หมายเหตุ: กรุณาทบทวนคู่มือของกิจกรรมอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขของกิจกรรม

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page