top of page

แก้ไขข้อมูลบนเอกสาร

cer-info-3
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไข:
  • การรับรองจะมอบให้เมื่อผู้เข้าร่วมได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น และได้สมัครแบบขอการรับรอง

  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ขอแก้ไขภายใน 7 วันหลังจากได้รับการรับรอง

  • คำขอแก้ไขใบรับรอง สามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


การดำเนินการ:
  1. ระบุรายละเอียดการแก้ไขที่ชัดเจน พร้อมระบุวันที่ได้รับการรับรอง

  2. ส่งข้อมูลข้างต้น พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แชทบนเว็บไซต์ (มุมล่างขวา)


  3. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ และการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชม. โปรดส่งข้อความอีกครั้ง


หมายเหตุ: หากได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะส่งใบรับรองให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนมา

ส่งข้อความ

เจ้าหน้าที่จะตอบกลับทางอีเมล
รายละเอียด (โปรดส่งข้อมูลให้ครบตามคู่มือ)

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

bottom of page