top of page

ได้รับการรับรองล่าช้ากว่าที่กำหนด

cer-process-1
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
ทำไมถึงเกิดความล่าช้า:
  • โดยปกติแล้วใบรับรองจะถูกส่งตรงเวลาโดยเจ้าหน้าที่ไปยังผู้เข้าร่วมทางอีเมลที่ผู้เข้าร่วมให้มาระหว่างการสมัคร

  • อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การส่งผิด ข้อมูลที่ให้มาไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกิจกรรม อีเมลผิด และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ


เงื่อนไข:
  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ขอแจ้งปัญหาการไม่ได้รับใบรับรองภายใน 3 วันหลังจากกำหนดการที่ที่ควรได้รับ

  • การดำเนินการแก้ไขและส่งใหม่เป็นไปตามเงื่อนไนการรับรองและกิจกรรมที่เข้าร่วม

  • หากพบว่าปัญหาที่ไม่ได้รับ เกิดจากความผิดพลาดของผู้เข้าร่วมเอง เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขกิจกรรม จะไม่นับรวมตามกำหนดการ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องขยายเวลาการรอออกไป


การดำเนินการ:
  1. ตรวจสอบอีเมลแจ้งเตือน ทั้งอีเมลทั่วไป สแปม และขยะ

  2. ระบุชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม วันที่ทำการสมัคร วันที่ส่งผลงาน วันที่ส่งคำขอรับเอกสารรับรอง และแนบหลักฐานการชำระเงิน

  3. ส่งข้อมูลข้างต้น พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แชทบนเว็บไซต์ (มุมล่างขวา)


  4. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ และการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชม. โปรดส่งข้อความอีกครั้ง

ส่งข้อความ

เจ้าหน้าที่จะตอบกลับทางอีเมล
รายละเอียด

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

Version 6.0 is coming by February 2024!
bottom of page