Teamwork

Uncommon Volunteer

สำหรับ องค์กร/หน่วยงาน

ต้องการช่วยเหลือ

ร่วมมือจัดโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันกับ Uncommon Volunteer พร้อมรับการช่วยเหลือและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

รับความช่วยเหลือ

แจ้งความประสงค์เพื่อรับผลงานของอาสาสมัคร หรือผลงานอื่น ๆ รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อรับการสนับสนุนจากเรา และพาร์ทเนอร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Uncommon Volunteer เพื่อปรึกษาและรับความช่วยเหลือกับการดำเนินการต่าง ๆ สำหรับองค์กร/หน่วยงาน

องค์กรที่ได้รับประโยชน์
จาก Uncommon Volunteer