เงื่อนไขการรับรอง

สำหรับกิจกรรม

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

การรับเกียรติบัตรฟรี

  • หลังจากโอนค่าสนับสนุนแล้ว กรุณากรอกข้อมูลตรงลิ้งส่งผลงานเพื่อรับเกียรติบัตรฟรี สำหรับกิจกรรมนี้ เกียรติบัตรฟรี จะจัดส่งทางอีเมลภายใน 1-7 วันหลักกรอกข้อมูลส่งผลงาน (หากไม่ได้รับภายใน 7 วัน โปรดติดต่อที่ไลน์ @uncommonvolunteer และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล อีเมล จำนวนชุด หลักฐานการโอน เพื่อดำเนินการใหม่)

  • หากต้องการเกียรติบัตร/ใบรับรองประเภทอื่น สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ แต่จะยังได้รับเกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ด้วย

  • เกียรติบัตรฟรีจะไม่ระบุชั่วโมงจิตอาสา แต่จะระบุจำนวนชุดที่สนับสนุน


การรับรองและชั่วโมงจิตอาสา

  • ในการส่งมอบ 1 ชุด สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ 30 นาที

  • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรติบัตรหลายแผ่นได้)

  • การรับรองชั่วโมงจิตอาสา เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น กู้ยืมเงิน ฯลฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทาง Uncommon Co-Op ในการยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมได้ โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบถามรายละเอียดการรับรองที่สามารถทำได้

  • กิจกรรมนี้สามารถขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


เงื่อนไข

  • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com เช่น เซ็นรับรองเอกสารชั่วโมงจิตอาสาด้วยตนเอง หรือปลอมแปลงเกียรติบัตรโดยอ้างชื่อ Uncommon Co-Op ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอ ถ้ามีการร้องเรียนจากผู้อื่น หรือทำให้ทาง Uncommon Co-Op เสียหาย และ Uncommon Co-Op มีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมาย  

  • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการ โดย  Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่ได้รับผลประโยชน์จากผลงานในการทำกิจกรรมเท่านั้น

  • การดำเนินการขอรับรองประเภทต่าง ๆ อาจมีค่าดำเนินการ ซึ่งเป็นค่าบริการ ไม่เกี่ยวข้องกับการบริจาคให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่ได้รับผลประโยชน์ หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากผลงานกิจกรรม


กลับมาได้อีกครั้ง !    |   กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

รับการรับรองตอนนี้เลย

การเข้าร่วม 1 ครั้ง สามารถขอการรับรองได้ทุกประเภท และขอใหม่ซ้ำได้หากใบรับรองเดิมหาย/ไม่พบ

เกียรติบัตร

รับใบรับรอง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรองชั่วโมงอาสาสมัคร ใช้สำหรับยืนยันการเข้าร่วม สำหรับ Portfolio เป็นต้น

ดำเนินการใหม่ทั้งหมด**

เซ็นรับรองเอกสาร

สำหรับผู้ที่มีเอกสารที่ต้องเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง

เอกสารรับรอง

รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารเพื่อลงนามรับรอง รวมถึงการนำข้อมูลการเข้าร่วมเข้าสู่ระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

อีเมลยืนยัน

นำข้อมูลการเข้าร่วมเข้าสู่ระบบ และส่งทางอีเมลเพื่อตรวจสอบการเข้าร่วม (ไม่มีชั่วโมงอาสาสมัคร) ทางออนไลน์

รายงานปัญหา/ไม่ได้รับการรับรอง/ตรวจสอบย้อนหลัง

ไม่ได้รับเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง/การรับรอง แก้ไขเอกสารหรือข้อมูลผิดพลาด เปลี่ยนประเภทหรือขอเงินคืน การตรวจสอบย้อนหลัง การดำเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเกียรติบัตรและการรับรอง ฯลฯ