รายงานปัญหาไม่ได้รับเกียรติบัตร

โปรดตอบคำถามตามความจริงเพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง