bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

กระจายแบบสอบถามทางการศึกษา

สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ในการเข้าร่วมได้ รับฟังความเห็นทางการศึกษา เพื่อผลักดันการศึกษา