Glass Buildings

ร่วมกิจกรรม

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

โครงการทำการ์ดเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนชนบท เป็นโครงการใหม่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือจัดพิมพ์การ์ดความรู้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น การ์ดความรู้คำศัพทธ์ภาษาอังกฤษ การ์ดความรู้เกี่ยวกับภาษาต่าง ๆ การ์ดความรู้ตารางธาตุและวิชาเคมี ฯลฯ จากผลงานของกิจกรรมวาดการ์ดเพื่อการศึกษา โดยผลงานที่ได้จากกิจกรรมนี้จะถูกรวบรวมและส่งมอบไปที่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในประเทศไทย หรือโรงเรียนชนบท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้เลยทันที เพียงสามขั้นตอนง่าย ๆ คือศึกษารายละเอียด วาดภาพ และส่งมอบ


หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ

เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็บรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์


โดยผลงานที่ได้ จะถูกมีการจัดส่งทุกครั้ง เมื่อทาง Uncommon Co-Op ได้รับผลงานครบ 100 ชุด ต่อการจัดส่งไปหนึ่งสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆเข้าร่วมคนเดียว

อาสาทั่วไปหรือในนามองค์กร

เข้าร่วมกิจกรรมแบบอาสาสมัครทั่วไป ในนามบุคคล สามารถดำเนินการรับรองได้ทุกประเภท

Using a Tablet
เข้าร่วมเป็นกลุ่ม

เข้าร่วมเป็นทีมได้

เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน อย่างมีความสุข สามารถรับการรับรองได้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Collaborating
มีส่วนร่วมดำเนินการ

พร้อมรับใบรับรองพิเศษ

สมัครเป็นผู้บริหารกิจกรรม หรือตัวแทนดำเนินการ ระยะสั้นยาว รับทุนการศึกษา และใบรับรองพิเศษ 

Business Consultation
 
 
 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม