bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

จัดหากล่องนม UHT เพื่อทำหลังคารักษ์โลก

รวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา