Glass Buildings

ร่วมกิจกรรม

บริจาคหนังสือและจัดหาหนังสือ

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

60 นาที / เล่ม

โครงการบริจาคหนังสือหรือจัดหาหนังสือเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยที่โครงการนี้อาสาสมัครจะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือและบริจาคหนังสือให้กับทาง Uncommon Co-Op เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการ


โดยอาสาสมัครสามารถบริจาคหนังสือในหวมดหมู่ หนังสือติวทุกระดับชั้น หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือพัฒนาตนเอง หนังสืออ่านเล่น และอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นหนังสือสภาพดี มีรอยขีดเขียนได้บ้างเล็กน้อย อาจเป็นหนังสือที่ใช้แล้ว หรือเป็นหนังสือใหม่ก็ได้


หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ

เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็บรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์


โดยผลงานที่ได้ จะถูกมีการจัดส่งทุก ๆ เดือน ซึ่งจัดส่งไปหนึ่งสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆเข้าร่วมคนเดียว

อาสาทั่วไปหรือในนามองค์กร

เข้าร่วมกิจกรรมแบบอาสาสมัครทั่วไป ในนามบุคคล สามารถดำเนินการรับรองได้ทุกประเภท

Using a Tablet
เข้าร่วมเป็นกลุ่ม

เข้าร่วมเป็นทีมได้

เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน อย่างมีความสุข สามารถรับการรับรองได้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Collaborating
มีส่วนร่วมดำเนินการ

พร้อมรับใบรับรองพิเศษ

สมัครเป็นผู้บริหารกิจกรรม หรือตัวแทนดำเนินการ ระยะสั้นยาว รับทุนการศึกษา และใบรับรองพิเศษ 

Business Consultation
 
 
 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม