ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

โครงการวาดการ์ดเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนชนบท เป็นโครงการใหม่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการวาดภาพเพื่อทำการ์ดความรู้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น การ์ดความรู้คำศัพทธ์ภาษาอังกฤษ การ์ดความรู้เกี่ยวกับภาษาต่าง ๆ การ์ดความรู้ตารางธาตุและวิชาเคมี ฯลฯ โดยผลงานที่ได้จากกิจกรรมนี้จะถูกรวบรวมและส่งมอบไปที่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในประเทศไทย หรือโรงเรียนชนบท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้เลยทันที เพียงสามขั้นตอนง่าย ๆ คือศึกษารายละเอียด วาดภาพ และส่งมอบ


หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ

เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็บรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์


โดยผลงานที่ได้ จะถูกนำไปให้อาสาสมัครได้ร่วมจัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา โดยที่จะมีการจัดส่งทุกครั้ง พร้อมกับการส่งมอบหนังสือที่รับบริจาค ซึ่งจะจัดส่งไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ หรือโรงเรียนด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย


ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของโรงเรียนต่าง ๆ นั้น จัดเป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณและการลงทุนที่ค่อนข้างสูง อาทิ การลงทุนเพื่อซื้อสมุดภาพระบายสี สีและอุปกรณ์ระบายสี รวมถึงสื่อเพื่อการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ

ดังนั้น ทาง Uncommon Co-Op จึงได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการกิจกรรม จัวาดการ์ดเพื่อการศึกษา เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน รวมถึงลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดทำและจัดซื้อสื่อเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์/ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


วัตถุประสงค์

  • เพื่อลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดซื้อ/จัดทำเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

  • เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

  • เพื่อให้อาสาสมัครได้ประยุกต์ใช้ทักษะของตนเอง เพื่อช่วยเหลือ/ส่งเสริม/และสนับสนุน ผู้อื่น/สังคม

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมอาสาสมัครที่แตกต่างๆ สะดวก ประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วม/เดินทาง

  • เพื่อพัฒนารูปแบบและโครงสร้างกิจกรรมอาสาสมัครให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1