bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ พิมพ์เพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์