WELCOME to UNCOMMON VOLUNTEER

โครงการ

พิสูจน์อักษรเอกสารเพื่อคนตาบอด

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ ตรวจสอบเพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์