Glass Buildings

ร่วมกิจกรรม

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

โครงการวาดภาพเพื่อจัดทำสมุดภาพระบายสี สำหรับเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนชนบท เป็นโครงการใหม่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการวาดภาพเพื่อทำสมุดภาพระบายสี จากผลงานของกิจกรรมวาดภาพเพื่อการศึกษา โดยผลงานที่ได้จากกิจกรรมนี้จะถูกรวบรวมและส่งมอบไปที่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้เลยทันที เพียงสามขั้นตอนง่าย ๆ คือศึกษารายละเอียด วาดภาพ และส่งมอบ


หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ

เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็บรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์


โดยผลงานที่ได้ จะถูกนำไปให้อาสาสมัครได้ร่วมจัดทำสมุดวาดภาพระบายสี โดยที่จะมีการจัดส่งทุกครั้ง พร้อมกับการส่งมอบหนังสือที่รับบริจาค ซึ่งจะจัดส่งไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ หรือโรงเรียนด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย


ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของโรงเรียนต่าง ๆ นั้น จัดเป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณและการลงทุนที่ค่อนข้างสูง อาทิ การลงทุนเพื่อซื้อสมุดภาพระบายสี สีและอุปกรณ์ระบายสี ฯลฯ

ดังนั้น ทาง Uncommon Co-Op จึงได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการกิจกรรม จัดทำสมุดภาพระบายสี และ วาดภาพเพื่อทำสมุดภาพระบายสี เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน รวมถึงลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดทำและจัดซื้อสื่อเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดซื้อ/จัดทำเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

  • เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

  • เพื่อให้อาสาสมัครได้ประยุกต์ใช้ทักษะของตนเอง เพื่อช่วยเหลือ/ส่งเสริม/และสนับสนุน ผู้อื่น/สังคม

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมอาสาสมัครที่แตกต่าง สะดวก ประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วม/เดินทาง

  • เพื่อพัฒนารูปแบบและโครงสร้างกิจกรรมอาสาสมัครให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆเข้าร่วมคนเดียว

อาสาทั่วไปหรือในนามองค์กร

เข้าร่วมกิจกรรมแบบอาสาสมัครทั่วไป ในนามบุคคล สามารถดำเนินการรับรองได้ทุกประเภท

Using a Tablet
เข้าร่วมเป็นกลุ่ม

เข้าร่วมเป็นทีมได้

เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน อย่างมีความสุข สามารถรับการรับรองได้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Collaborating
มีส่วนร่วมดำเนินการ

พร้อมรับใบรับรองพิเศษ

สมัครเป็นผู้บริหารกิจกรรม หรือตัวแทนดำเนินการ ระยะสั้นยาว รับทุนการศึกษา และใบรับรองพิเศษ 

Business Consultation
 
 
 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม