Glass Buildings

ร่วมกิจกรรม

สมุดทำมือเพื่อน้อง

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

โครงการสมุดทำมือเพื่อน้อง สำหรับเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนชนบท เป็นโครงการที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการทำสมุดทำมือ โดยผลงานที่ได้จากกิจกรรมนี้จะถูกรวบรวมและส่งมอบไปที่สถานสงเคราะห์/สถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย หรือโรงเรียนชนบท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้เลยทันที เพียงสามขั้นตอนง่าย ๆ


หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ

เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็บรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์


โดยผลงานที่ได้ จะถูกนำไปให้อาสาสมัครได้ร่วมจัดทำสมุดทำมือเพื่อน้อง โดยที่จะมีการจัดส่งทุกครั้ง พร้อมกับการส่งมอบหนังสือที่รับบริจาค ซึ่งจะจัดส่งไปตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ หรือโรงเรียนด้อยโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทย


ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในการศึกษา อุปกรณ์การศึกษารวมถึงสมุด/หนังสือเพื่อการเรียนนั้น จัดเป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานสำหรับการศึกษา และในชุมชนชนบทเองนั้น มักจะพบว่านักเรียนส่วนมากไม่มีกำลังเงินจำนวนมาก ดังนั้นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยลดภาระและงบประมาณให้กับผู้ปกครองนั้น จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทาง Uncommon Co-Op จึงได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการกิจกรรม สมุดทำเพื่อเพื่อน้อง ขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการลดภาระและการใช้เงินเพื่อการศึกษาให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในชนบทที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมนี้ให้ได้มากที่สุด


วัตถุประสงค์

  • เพื่อลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดซื้อ/จัดทำอุปกรณ์การเรียนให้กับเยาวชน

  • เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อุปกรณ์การเรียนเพื่อลดภาระผู้ปกครองให้กับนักเรียนที่ได้ผลประโยชน์

  • เพื่อให้อาสาสมัครได้ประยุกต์ใช้ทักษะของตนเอง เพื่อช่วยเหลือ/ส่งเสริม/และสนับสนุน ผู้อื่น/สังคม

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมอาสาสมัครที่แตกต่างๆ สะดวก ประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วม/เดินทาง

  • เพื่อพัฒนารูปแบบและโครงสร้างกิจกรรมอาสาสมัครให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆเข้าร่วมคนเดียว

อาสาทั่วไปหรือในนามองค์กร

เข้าร่วมกิจกรรมแบบอาสาสมัครทั่วไป ในนามบุคคล สามารถดำเนินการรับรองได้ทุกประเภท

Using a Tablet
เข้าร่วมเป็นกลุ่ม

เข้าร่วมเป็นทีมได้

เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน อย่างมีความสุข สามารถรับการรับรองได้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Collaborating
มีส่วนร่วมดำเนินการ

พร้อมรับใบรับรองพิเศษ

สมัครเป็นผู้บริหารกิจกรรม หรือตัวแทนดำเนินการ ระยะสั้นยาว รับทุนการศึกษา และใบรับรองพิเศษ 

Business Consultation
 
 
 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม