bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือกร้อยกระดาษ)

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน