WELCOME to UNCOMMON VOLUNTEER

โครงการ

สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือก)

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนสมุด