เพ้นต์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้

เพ้นต์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

กิจกรรมเพ้นต์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมชุดและอุปกรณ์ในการจัดทำต์จิ๊กซอว์ ซึ่งผลงานถูกส่งมอบพร้อมกับขณะส่งมอบหนังสือ/บริจาคหนังสือให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นลำดับต่อไป


ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของโรงเรียนต่าง ๆ นั้น จัดเป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณและการลงทุนที่ค่อนข้างสูง อาทิ การลงทุนเพื่อซื้อจิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ รวมถึงสื่อเพื่อการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ

ดังนั้น ทาง Uncommon Co-Op จึงได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการกิจกรรม เพ้นต์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อเพื่อการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน รวมถึงลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดทำและจัดซื้อสื่อเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์/ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


วัตถุประสงค์

  • เพื่อลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดซื้อ/จัดทำเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

  • เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

  • เพื่อให้อาสาสมัครได้ประยุกต์ใช้ทักษะของตนเอง เพื่อช่วยเหลือ/ส่งเสริม/และสนับสนุน ผู้อื่น/สังคม

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมอาสาสมัครที่แตกต่างๆ สะดวก ประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วม/เดินทาง

  • เพื่อพัฒนารูปแบบและโครงสร้างกิจกรรมอาสาสมัครให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ และอาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ

 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1