พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

 

EXPECTATION

กิจกรรมพิมพ์หนังสือไห้คนตาบอดสามารถสร้างความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่คนตาบอด

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยไห้คนตาบอดได้เรียนรู้ทางด้านการศึกษาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อไช้ในด้านการศึกษาและพัฒนาต่อไป

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

สามารถมอบการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา ได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไปได้โดยการพิมพ์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ เข้าร่วมเลย!

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

Typing for the Blinds

รหัส :

DSB-TFB-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน/นักศึกษาผู้พิการทางสายตา ในองค์กรที่อยู่ในความร่วมมือเท่านั้น

1.2 ผู้คัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ : ตัวแทนผู้ประสานงานจากองค์กรที่รับผลงาน

1.3 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมายเหตุ องค์กรพาร์ทเนอร์จะเป็นผู้รับผลงานและจัดสรรการใช้ผลงานทั้งหมด Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการดาวน์โหลด หรือนำผลงานของกิจกรรนี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ภายนอกสถานศึกษาเป็นอันขาด


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์ จะถูกแจ้งไปยังองค์กรพาร์ทเนอร์เพื่อทำการลบออก ทั้งนี้ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียน


4. เกณฑ์ด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องจาก Uncommon Volunteer เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของผลงาน (ตามรายละเอียดข้อที่ 1) ซึ่งองค์กรพาร์ทเนอร์ที่ทำการ MOU เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กรพาร์ทเนอร์ หรือเพื่อผู้พิการทางสายตาในกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น นั่นคือ การใช้ผลงานด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญานี้ ได้รับข้อยกเว้นตาม "การยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามมาตรา 32/4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"


5. แนวทางการยกเว้นการใช้ผลงานสำหรับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

หากเจ้าของทรัพย์สิททางปัญญสใด ๆ ต้องการที่จะให้ทาง Uncommon Volunteer หรือองค์กรพาร์ทเนอร์ยกเว้นการใช้ผลงานของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับองค์กรทาง E-Mail : partner@unco-op.co.th โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้

  • ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา หรือชื่อหนังสือ

  • ผู้พิมพ์หรือผู้ถือสิขสิทธิ์

  • วัตถุประสงค์ในการแจ้งลบ

  • หมายเหตุ Uncommon Volunteer จะแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้กับองค์กรพาร์ทเนอร์ เพื่อจัดการการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลเป็นลำดับถัดไป (Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการจัดการผลงานเหล่านั้น)