bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็กเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

 

EXPECTATION

กิจกรรมจัดทำ สมุดภาพระบายสีสามารถสร้างจินตนาการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแก่เด็กด้อยโอกาส

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อได้พัฒนาความรู้ต่อไป

Wild Mushrooms_edited.jpg

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เด็กด้อยโอกาส สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษเพื่อไช้ในด้านการศึกษา

JOIN US NOW

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสได้ง่ายๆ โดยการจัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็กเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาให้กับเยาวชน เข้าร่วมเลย!