bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

 

EXPECTATION

กิจกรรมการประดิษฐ์ดาวเคราะห์นั้นช่วยสร้างความรู้ทางการศึกษาพัฒนาเด็กด้อยโอกาส

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับดาวเคราะห์ไห้เด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อได้พัฒนาความรู้ต่อไป

Wild Mushrooms_edited.jpg

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

เด็กด้อยโอกาส สามารถพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ได้ เพื่อไช้ในการศึกษา

JOIN US NOW

ร่วมพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยการประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาให้กับเยาวชน เข้าร่วมเลย!