top of page
ชั่วโมงจิตอาสา
การรับรองทุกประเภท

สถานะ

เปิดรับสมัครอยู่ (ยังไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม)

การเข้าร่วม

หากระดาษ A4 ใช้แล้วเพื่อคนตาบอด

เพื่อพัฒนาความสามารถและการใชชีวิตของคนพิการทางสายตา

ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!

ค่ายอาสาออนไลน์ มีเกียรติบัตรและ ชม. อาสา !

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!
ค่ายอาสาออนไลน์ : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา!
โฆษณา

เริ่มต้น เข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบความพร้อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากเข้าร่วมเป็นกลุ่มมากกว่า 5 คน สามารถทำนัดอบรมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ได้แล้ว!

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

เงื่อนไข

  • ผลงานของกิจกรรมนี้ ถูกบริหารและจัดการโดยองค์กรพาร์ทเนอร์ที่รับผลงาน ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตาโดยตรง Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานในวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามเงื่อนไขและ MOU

  • ลิขสิทธิ์ของหนังสือ ได้รับการอนุญาตให้ใช้เพื่อคนพิการภายในองค์กรพาร์ทเนอร์ (ที่ดูแลเรื่องการศึกษาของผู้พิการโดยตรง) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพิมพ์หนังสือเล่มใดก็ได้ ที่ไม่ซ้ำกับที่มีบันทึกในระบบหรือการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 1 (ซึ่งในระบบจะมีการบันทึกหนังสือบางเล่มที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือลิขสิทธิ์ว่าไม่สามารถใช้พิมพ์ได้ด้วย)

  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

  • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง


หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

  • การรับรอง/เกียรติบัตรที่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ (ตรวจสอบย้อนหลังได้มากที่สุด 1-2 ปีหากต้องการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 ปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังที่ได้รับการรับรอง)

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อขอการรับรองก่อนส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม - ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และตามประเภทการรับรองที่ดำเนินการขอ

  • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

Start

1st Step
Step 2

STEP 3
completed

คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมอื่น ๆ