อ่านหนังสือให้คนตาบอด

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

รหัสกิจกรรม

ปิดรับสมัคร

ชั่วโมงจิตอาสา

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

ตรวจสอบความพร้อม

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

 

 
 

 

 

ขั้นตอนส่งผลงาน

รหัสกิจกรรม

1

2

กิจกรรมอื่น ๆ