พิสูจน์อักษรเอกสารเพื่อคนตาบอด

พิสูจน์เอกสารทางมือถือ หรือคอมพ์ ฯ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

พิสูจน์อักษรเอกสารเพื่อคนตาบอด

รหัสกิจกรรม

12

ปิดรับสมัคร

30 มิ.ย. 65

10 นท./หน้า
ชั่วโมงจิตอาสา
เข้าร่วมแบบเดี่ยว/ทีมได้
การรับรองทุกประเภท

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

ตรวจสอบความพร้อม

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ซึ่งเป็นภาพการจัดทำผลงาน

 • ชั่วโมงจิตอาสา จะได้รับตามที่เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ตามการประเมินประสิทธิภาพของผลงาน

 • กิจกรรมนี้ อาจมีการเก็บค่าการรับรอง/ค่าสนับสนุนการจัดการกิจกรรมแตกต่างกันตามประเภทการรับรอง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อรับไฟล์หนังสือเพื่อนำไปพิสูจน์อักษร

- โปรดเลือกเพื่อรับไฟล์หนังสือ -

กรุณาแอดไลน์ @uncommonvolunteer

 
 

อ่านคู่มือวิธีการตรวจสอบตัวอักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

ตรวจสอบการตั้งค่า

 • การตั้งค่าตัวหนังสือ ต้องเป็น TH Sarabun หรือ Angsana New เท่านั้น

 • การตั้งค่าขนาด

 • หัวข้อใหญ่ ขนาด 20 pt. (ตัวหนา)

 • หัวข้อขนาดกลาง ขนาด 18 pt. (ตัวหนา)

 • รายละเอียดทั่วไป ขนาด 16 pt.

 • ข้อมูลเอกสารแต่ละหน้า ต้องตรงตามต้นฉบับ


ตรวจสอบคำ

 • คำที่อยู่ในเอกสารทุกคำ ต้องตรงตามต้นฉบับเท่านั้น

 • ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่มีในเอกสาร (ถ้ามี) จะต้องตรงตามหลักไวยากรณ์

ตรวจสอบความครบถ้วน

 • หากมีข้อมูลส่วนใด ตกหล่นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องพิมพ์เพิ่มให้ครบถ้วน หรือสามารถแก้ไขได้เลย

 

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร