Drawing Cartoon For Painting Book

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

Drawing Cartoon For Painting Book

รหัสกิจกรรม

ปิดรับสมัคร

Real Time Count
ชั่วโมงจิตอาสา

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

ตรวจสอบความพร้อม

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

 

ศึกษาคู่มือ


การวาดภาพ

  • สามารถวาดใส่กระดาษ หรือโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้

  • หากวาดหลายภาพ หรือทำเป็นทีม สามารถส่งผลงานแบบหลายไฟล์ได้

  • ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น แต่สามารถอ้างอิงได้ หรือวาดตัวละครใด ๆ ได้

  • ภาพที่ได้จากการวาดนี้ จะถูกนำไปทำเป็นสมุดระบายสี มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ

 
 

วาดภาพ


การวาดใส่กระดาษ

  • ให้วาดเป็นเส้นขอบ มีการตัดเส้นด้วยปากกาสีดำที่ชัดเจน เหมาะกับการแสกนส่งได้

  • หลังจากวาดเสดให้แสกนส่ง เป็นไฟล์ .JPG หรือ .PDF

การวาดใส่โปรแกรม

  • ให้วาดเป็นเส้นขอบ เส้นชัดเจน

  • บันทึกเป็นไฟล์ .JPG