เขียนส่งกำลังใจ

เขียนส่งกำลังใจ

รหัสกิจกรรม

ปิดรับสมัคร

Updating
ชั่วโมงจิตอาสา

หมายเหตุ : ผลงานจากการเข้าร่วมของท่าน จะถูกจัดสรรและดำเนินการตามเงื่อนไข นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอย่างแน่น่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของผลงานสำหรับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมของท่าน

ตรวจสอบความพร้อม

รายละเอียดที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม

 

ศึกษาหัวข้อ

หมวดหมู่บทความส่งกำลังใจที่สามารถเขียนได้

  • ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์

  • ส่งกำลังใจถึงผู้พิทักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

  • คนไร้บ้านหรือหน่วยงานเกี่ยวกับคนด้อยโอกาส

  • ผู้พิการ

 
 

เตรียมข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องเตรียมส่ง

  • เนื้อหาบทความส่งกำลังใจที่จะส่ง ความยาว 300 คำขึ้นไป

  • ภาพประกอบ ที่เป็นภาพตัวเอง ถ่ายในลักษณะของการให้กำลังใจ สามารถถ่ายคู่กับป้ายเขียนมือ หรือพร๊อพอื่น ๆ ได้

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

 

ส่งกำลังใจ

  • ส่งกำลังใจที่ปุ่ม ส่งผลงาน โดยส่งเป็นข้อความและภาพประกอบเท่านั้น