ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่าเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการบริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการ

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อได้พัฒนาความรู้ต่อไป

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร