ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

บริจาคหนังสือ (ระดับมัธยมและหนังสือพัฒนาตนเอง)

เพียงส่งหนังสือที่สนใจจะบริจาค เพื่อจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการสื่อความรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการบริจาคหนังสือเรียนเก่า เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการ

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

 • โรงเรียนยางอุ้ม พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ พฤศจิกายน 2564

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนนาตาลวิทยาคม พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สิงหาคม 2564

 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สิงหาคม 2564

 • โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สิงหาคม 2564

 • โรงเรียนเทศบาล 6 อุดรธานี ปี 2564

 • โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ปี 2564

 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ปี 2564

 • สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กหญิง จ.อุดรธานี ปี 2563

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม


กิจกรรมนี้ สามารถใช้ในการดำเนินโครงการได้ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมได้จำนวนมาก ทาง Uncommon Volunteer มีศูนย์รับผลงานที่สามารถรองรับปริมาณผลงานได้มากกว่า 30,000 ชุด และดำเนินการคัดแยกพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียน/ศูนย์รับเลี้ยงเด็กยากจน-ไร้บ้าน ในระยะเวลาที่รวดเร็วทันทีที่ปริมาณผลงานครบจำนวนที่หน่วยงานใด ๆ ที่แจ้งความประสงค์ โดยที่กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในโครงการได้


 

รูปแบบการเตรียมอุปกรณ์และงบประมาณ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือพาร์ทเนอร์จะต้องดำเนินการรับบริจาคหรือส่งมอบหนังสือที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เปิดรับ และไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์โครงการมายัง ศูนย์คัดแยกผลงานอาสาสมัคร โดยองค์กร/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการจัดส่งทั้งหมด


 

รูปแบบการจัดส่ง/คัดแยก/ส่งมอบ

รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการส่งมอบ

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการใด ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดทำผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานจะต้องถูกส่งมอบมายังศูนย์คัดแยกผลงานอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของ Uncommon Volunteer จะดำเนินการคัดแยกและส่งมอบไปยังองค์กร/หน่วยงาน/โครงการปลายทางเป็นลำดับต่อไปการจัดส่ง

 • ผลงานทั้งหมดอาจถูกรวบรวมหรือส่งเป็นรายบุคคลมายัง ศูนย์คัดแยกผลงานอาสาสมัคร Uncommon Volunteer 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • งบประมาณในการจัดส่งมายังศูนย์คัดแยก ฯ พาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่เกี่ยวข้องกับทาง Uncommon Volunteer


การคัดแยก

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้คัดแยกผลงานทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับทำนวนที่องค์กร หรือหน่วยงานปลายทาง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับผลงานอาสาสมัคร จาก Uncommon Volunteer

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดแยก ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการในการคัดแยกผลงาน ราคา 7 บาท ต่อเล่ม และหากมีจำนวนมากกว่า 2000 เล่ม จะเรียกเก็บเพียง 4 บาท/เล่ม และองค์กรพาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเอง ซึ่งสามารถส่งมาครั้งเดียวได้ เพื่อลดงบประมาณ


การส่งมอบ

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบผลงานทั้งหมด ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่แจ้งความประสงค์รับผลงานอาสาสมัคร ตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ หรือประมาณการตามความเหมาะสม

 • งบประมาณ ในการดำเนินการจัดส่ง ซึ่งคำนวนตามรอบในการจัดส่ง ไม่ได้คำนวนแยกสำหรับแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 • ค่าน้ำมันในการเดินทาง คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 • ค่าเช่ายานพาหนะ จำนวน 500 บาท/วัน/คัน

 • ค่าลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 2-4 คน จำนวน 2000 บาท/วัน (ในบางกรณี Uncommon Volunteer จะช่วยสบทบค่าจัดส่ง)

 • ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี