ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและโครงการให้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

เพื่อช่วยสนับสนุน การพัฒนาระบบเพื่อไห้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

ถูกนำไปเป็นทุน พัฒนาระบบ

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร

อยู่ระหว่างการอัพเดต