ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นลำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ช่วยไห้คนตาบอดได้เรียนรู้ทางด้านการศึกษาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 • โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่) - พฤศจิกายน 2564

 • ส่งมอบให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ชลบุรี - สิงหาคม 2564

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม


กิจกรรมนี้ สามารถใช้ในการดำเนินโครงการได้ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมได้จำนวนมาก เนื่องจากผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้บนระบบที่ถูกออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพของ Uncommon Volunteer ผสานกับเว็บไซต์ของโครงการที่ใช้ดำเนินการโครงการที่พาร์ทเนอร์จะได้รับฟรีจาก Uncommon Volunteer เมื่อผลงานถูกส่งทางออนไลน์แล้ว จะถูกนำไปตรวจสอบในกิจกรรมพิสูจน์อักษร ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยที่กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในโครงการได้


 

รูปแบบการเตรียมอุปกรณ์และงบประมาณ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์มากมาย เนื่องจากกิจกรรมนี้ทำได้ทางออนไลน์ และรองรับการเข้าร่วมบน มือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องเตรียมหนังสือที่ไม่ตรงกับรายการที่มีบนระบบมาด้วยตนเอง เพื่อใช้จัดพิมพ์


 

รูปแบบการจัดส่ง/คัดแยก/ส่งมอบ

รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการส่งมอบ

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการใด ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดทำผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานจะต้องถูกส่งบนเว็บไซต์หรือหน้ากิจกรรมของโครงการ ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะกิจสำหรับโครงการใด ๆ จากนั้น Uncommon Volunteer จะดำเนินการคัดแยกและส่งมอบไปยังองค์กร/หน่วยงาน/โครงการปลายทางเป็นลำดับต่อไปการจัดส่ง

 • ผลงานทั้งหมดต้องส่งเป็นรายบุคคล บนเว็บไซต์หรือหน้ากิจกรรมของโครงการ


การคัดแยก

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้คัดแยกผลงานทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับทำนวนที่องค์กร หรือหน่วยงานปลายทาง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับผลงานอาสาสมัคร จาก Uncommon Volunteer

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการคัดแยก ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการในการคัดแยกผลงาน ราคา 10 บาท ต่อเล่ม และหากมีจำนวนมากกว่า 2000 เล่ม จะเรียกเก็บเพียง 5 บาท/เล่ม


การส่งมอบ

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบผลงานทั้งหมด ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่แจ้งความประสงค์รับผลงานอาสาสมัคร ตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ หรือประมาณการตามความเหมาะสม

 • งบประมาณ ในการดำเนินการจัดส่ง ซึ่งคำนวนตามรอบในการจัดส่ง ไม่ได้คำนวนแยกสำหรับแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 • ค่าน้ำมันในการเดินทาง คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 • ค่าเช่ายานพาหนะ จำนวน 500 บาท/วัน/คัน

 • ค่าลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 2-4 คน จำนวน 2000 บาท/วัน (ในบางกรณี Uncommon Volunteer จะช่วยสบทบค่าจัดส่ง)

 • ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 • หมายเหตุ กิจกรรมนี้สามารถส่งทางออนไลน์ได้ ซึ่งไม่มีค่าดำเนินการจัดส่ง