ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

พิมพ์ข้อสอบออนไลน์

การพิมพ์ข้อสอบ คือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ให้กับตนเอง หรือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อื่น ถือเป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสังคมเป็นที่สุด

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ในการวัดความรู้จะใช้แบบทดสอบ ซึ่งความรู้ในที่นี้มาจากคำว่า knowledge ซึ่งพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรู้หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ทางเว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ของเรา มองเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ เลยจัดกิจกรรมพิมพ์ข้อสอบออนไลน์นี้ขึ้นมา

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร