ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

จัดทำสมุดโน๊ตเพื่อเด็กด้อยโอกาส

 

จำนวน

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร