ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

 

จำนวน

ไม่จำกัด

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ในแต่ละปี มีนักเรียนในชนบทที่อยู่ห่างใกลจากตัวเมืองจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและสำคัญต่อการศึกษา ทั้งยังการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เข้าถึงหรือไม่มากพอที่จะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ดี และพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนักเรียนในเขตชนบทส่วนมากมาจากครอบครัวที่ยากจน มีค่าเฉลี่ยรายได้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ผนวกกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้การลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาอาจเป็นเรื่องที่เกินกำลังของผู้ปกครองอย่างยิ่ง จากการสำรวจของ Uncommon Volunteer ขณะลงพื้นที่เพื่อส่งมอบผลงานกิจกรรมที่สอดคล้องกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ทำให้ทีมงาน ฯ ได้พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากกว่า 80-90% ที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อม และใน 1 ระดับชั้น (อนุบาล ถึง ประถมศึกษา) มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเฉลี่ยที่ 20 - 100 คน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนห่างไกล และไม่เข้าถึงการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเต็มที่

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม


กิจกรรมนี้ สามารถใช้ในการดำเนินโครงการได้ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมได้จำนวนมาก ทาง Uncommon Volunteer มีศูนย์รับผลงานที่สามารถรองรับปริมาณผลงานได้มากกว่า 30,000 ชุด และดำเนินการคัดแยกพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียน/ศูนย์รับเลี้ยงเด็กยากจน-ไร้บ้าน ในระยะเวลาที่รวดเร็วทันทีที่ปริมาณผลงาน/สมุดทำมือครบจำนวนที่หน่วยงานใด ๆ ที่แจ้งความประสงค์ โดยที่กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในโครงการได้

 

รูปแบบการเตรียมอุปกรณ์และงบประมาณ


องค์กรพาร์ทเนอร์สามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้กับอาสาสมัครของโครงการได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะเหมาะสมกับความสะดวก ความพร้อม และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต่างกัน ดังนี้


 • UNCOMMON VOLUNTEER จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด และจัดส่งให้กับผู้เข้าร่วมเป็นรายบุคคล

 • เหมาะสำหรับ โครงการที่ต้องการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่บ้านหรือได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องนัดพบ และลดระยะเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ลดงบประมาณ และความสับสนในการจัดการ

 • งบประมาณ Uncommon Volunteer จะคำนวนงบประมาณของค่าอุปกรณ์ต่อชุด ดังนี้

 • อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องรับ ชุดละ 90 บาท ประกอบด้วย ค่าจัดส่ง 60 บาท, ค่ากระดาษวาดสองหน้า สำหรับทำการ์ด ชุดละ 30 บาท

 • อุปกรณ์ที่แจ้งความประสงค์รับ มากที่สุด 80 บาท ประกอบด้วย สี 30 บาท, ปากกาตัดเส้น 40 บาท, ซองพลาสติก 10 บาท

 • ค่าดำเนินการแบบเหมาจ่าย รวม 1000 บาท ต่อ 100 ชุด

 • ไม่มีค่าดำเนินการคัดแยกผลงาน

 • องค์กรพาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเอง ซึ่งสามารถส่งมาครั้งเดียวได้ เพื่อลดงบประมาณ


 • UNCOMMON VOLUNTEER จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด และจัดส่งให้กับพาร์ทเนอร์รอบเดียว

 • เหมาะสำหรับ โครงการที่ต้องการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบลงพื้นที่หรือนัดพบ หรือองค์กรที่ต้องการคัดแยกและจัดส่งอุปกรณ์ให้กับผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง

 • งบประมาณ Uncommon Volunteer จะคำนวนงบประมาณของค่าอุปกรณ์ และค่าจัดส่ง ตามจริงทั้งหมด โดยไม่มีการคิดค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมจากราคาจริง แต่จะมีค่าดำเนินการในการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ เริ่มต้นที่ 3000 บาท และอาจมีค่าดำเนินการจัดเตรียมเพิ่มเติมตามจำนวนของอุปกรณ์/ความพร้อมของอุปรกรณ์ก่อนนำไปใช้ดำเนินโครงการ/วันที่และเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการดำเนินการจัดเตรียม ไม่มีค่าดำเนินการคัดแยกผลงาน แต่องค์กรพาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเอง ซึ่งสามารถส่งมาครั้งเดียวได้ เพื่อลดงบประมาณ


 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/องค์กรพาร์ทเนอร์จัดเตรียมอุปกรณ์ด้วยตนเอง

 • เหมาะสำหรับ โครงการที่ต้องการลดงบประมาณในการดำเนินการ และมีเวลาในการจัดการรวมถึงเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม โดยที่ Uncommon Volunteer จะมีแนวทางในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้

 • งบประมาณ Uncommon Volunteer จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใรการคัดแยกผลงาน ราคา 10 บาท ต่อชุด และหากมีจำนวนมากกว่า 2000 เล่ม จะเรียกเก็บเพียง 5 บาท/ชุด และองค์กรพาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเอง ซึ่งสามารถส่งมาครั้งเดียวได้ เพื่อลดงบประมาณ


 

รูปแบบการจัดส่ง/คัดแยก/ส่งมอบ

รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการส่งมอบ

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการใด ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดทำผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานจะต้องถูกส่งมอบมายังศูนย์คัดแยกผลงานอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของ Uncommon Volunteer จะดำเนินการคัดแยกและส่งมอบไปยังองค์กร/หน่วยงาน/โครงการปลายทางเป็นลำดับต่อไปการจัดส่ง

 • ผลงานทั้งหมดอาจถูกรวบรวมหรือส่งเป็นรายบุคคลมายัง ศูนย์คัดแยกผลงานอาสาสมัคร Uncommon Volunteer 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • งบประมาณในการจัดส่งมายังศูนย์คัดแยก ฯ พาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่เกี่ยวข้องกับทาง Uncommon Volunteer


การคัดแยก

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้คัดแยกผลงานทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับทำนวนที่องค์กร หรือหน่วยงานปลายทาง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับผลงานอาสาสมัคร จาก Uncommon Volunteer

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างพนักงานคัดแยก ยกเว้นในกรณีที่ ทางพาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ด้วยตนเอง จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใรการคัดแยกผลงาน ราคา 10 บาท ต่อชุด และหากมีจำนวนมากกว่า 2000 เล่ม จะเรียกเก็บเพียง 5 บาท/ชุด และองค์กรพาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเอง ซึ่งสามารถส่งมาครั้งเดียวได้ เพื่อลดงบประมาณ


การส่งมอบ

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบผลงานทั้งหมด ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่แจ้งความประสงค์รับผลงานอาสาสมัคร ตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ หรือประมาณการตามความเหมาะสม

 • งบประมาณ ในการดำเนินการจัดส่ง ซึ่งคำนวนตามรอบในการจัดส่ง ไม่ได้คำนวนแยกสำหรับแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 • ค่าน้ำมันในการเดินทาง คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 • ค่าเช่ายานพาหนะ จำนวน 500 บาท/วัน/คัน

 • ค่าลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 2-4 คน จำนวน 2000 บาท/วัน (ในบางกรณี Uncommon Volunteer จะช่วยสบทบค่าจัดส่ง)

 • ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี