ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษา พัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน

 

จำนวน

5000 เล่ม

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

ในแต่ละปี มีนักเรียนในชนบทที่อยู่ห่างใกลจากตัวเมืองจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและสำคัญต่อการศึกษา ทั้งยังการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เข้าถึงหรือไม่มากพอที่จะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ดี และพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนักเรียนในเขตชนบทส่วนมากมาจากครอบครัวที่ยากจน มีค่าเฉลี่ยรายได้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ผนวกกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้การลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาอาจเป็นเรื่องที่เกินกำลังของผู้ปกครองอย่างยิ่ง จากการสำรวจของ Uncommon Volunteer ขณะลงพื้นที่เพื่อส่งมอบผลงานกิจกรรมที่สอดคล้องกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ทำให้ทีมงาน ฯ ได้พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากกว่า 80-90% ที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อม และใน 1 ระดับชั้น (อนุบาล ถึง ประถมศึกษา) มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเฉลี่ยที่ 20 - 100 คน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนห่างไกล และไม่เข้าถึงการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเต็มที่

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมผลงาน

 • โรงเรียนยางอุ้ม พฤศจิกายน 2564

 • โรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูม่นพัฒนา พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 2 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม พฤศจิกายน 2564

 • รวบรวมรอบที่ 1 เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดทำสมุดภาพระบายสีแล้ว - สิงหาคม  2564

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม


กิจกรรมนี้ สามารถใช้ในการดำเนินโครงการได้ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมได้จำนวนมาก เนื่องจากผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้บนระบบที่ถูกออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพของ Uncommon Volunteer ผสานกับเว็บไซต์ของโครงการที่ใช้ดำเนินการโครงการที่พาร์ทเนอร์จะได้รับฟรีจาก Uncommon Volunteer เมื่อผลงานถูกส่งทางออนไลน์แล้ว จะถูกนำไปจัดพิมพ์ ในจำนวน ตามความประสงค์ของพาร์ทเนอร์ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยที่กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในโครงการได้


 

รูปแบบการเตรียมอุปกรณ์และงบประมาณ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์มากมาย เนื่องจากกิจกรรมนี้ทำได้ทางออนไลน์ และรองรับการเข้าร่วมบน มือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


 

รูปแบบการจัดส่ง/จัดพิมพ์/ส่งมอบ

รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการส่งมอบ

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการใด ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดทำผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานจะต้องถูกส่งบนเว็บไซต์หรือหน้ากิจกรรมของโครงการ ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะกิจสำหรับโครงการใด ๆ จากนั้น Uncommon Volunteer จะดำเนินการคัดแยกและส่งมอบไปยังองค์กร/หน่วยงาน/โครงการปลายทางเป็นลำดับต่อไปการจัดส่ง

 • ผลงานทั้งหมดต้องส่งเป็นรายบุคคล บนเว็บไซต์หรือหน้ากิจกรรมของโครงการ


การจัดพิมพ์

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้คัดแยกผลงานทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับทำนวนที่องค์กร หรือหน่วยงานปลายทาง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับผลงานอาสาสมัคร จาก Uncommon Volunteer

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดพิมพ์ ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการ จำนวน 35 บาท ต่อเล่ม (เล่มละ 10 หน้า ไม่รวมปก) และหากมีจำนวนมากกว่า 2000 เล่ม จะเรียกเก็บเพียง 30 บาท/เล่ม

 • หากพาร์ทเนอร์ต้องการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการในการคัดแยกผลงาน ราคา 10 บาท ต่อเล่ม และหากมีจำนวนมากกว่า 2000 เล่ม จะเรียกเก็บเพียง 5 บาท/เล่ม และองค์กรพาร์ทเนอร์หรือผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเอง ซึ่งสามารถส่งมาครั้งเดียวได้ เพื่อลดงบประมาณการส่งมอบ

 • Uncommon Volunteer จะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบผลงานทั้งหมด ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่แจ้งความประสงค์รับผลงานอาสาสมัคร ตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ หรือประมาณการตามความเหมาะสม

 • งบประมาณ ในการดำเนินการจัดส่ง ซึ่งคำนวนตามรอบในการจัดส่ง ไม่ได้คำนวนแยกสำหรับแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 • ค่าน้ำมันในการเดินทาง คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 • ค่าเช่ายานพาหนะ จำนวน 500 บาท/วัน/คัน

 • ค่าลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 2-4 คน จำนวน 2000 บาท/วัน (ในบางกรณี Uncommon Volunteer จะช่วยสบทบค่าจัดส่ง)

 • ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คำนวนตามจริง อ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 • หมายเหตุ กิจกรรมนี้สามารถส่งทางออนไลน์ได้ ซึ่งไม่มีค่าดำเนินการจัดส่ง