ข้อมูลกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการ

กระจายแบบสอบถามทางการศึกษา

 

จำนวน

ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้

กิจกรรมนี้...
จะช่วยแก้ปัญหาอะไร

การกระจายแบบสอบถามทางการศึกษา เพื่อจะได้รู้เกี่ยวกับปํญหาศึกษาในปัจจุบันนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางการศึกษา

ผลงานที่ผ่านมา
เคยถูกส่งไปที่ไหนบ้าง

 

จะนำกิจกรรมนี้ ไป
ดำเนินโครงการ
ได้อย่างไร