top of page

คู่มือการเข้าร่วม

พิมพ์หนังสือออนไลน์ให้ผู้พิการทางสายตา

เงื่อนไข

Volunteer Hour:

The time to complete typing a page may vary depending on the complexity of the text and the level of detail needed, but on average it takes around 20-30 minutes to type a page.

Conditions:

 • Basic Level (20 minutes per page): For simple texts with basic vocabulary, it would take around 20 minutes to type a basic-level page.

 • Intermediate Level (25 minutes per page): For texts with slightly more complex vocabulary and sentence structure, it would take around 25 minutes to type an intermediate-level page.

 • Advanced Level (30 minutes per page): For highly complex texts with specialized vocabulary and sentence structure, it would take around 30 minutes to type an advanced-level page.

Note: These hours are estimates and may vary based on individual typing speed and skill level. The accuracy and quality of the typing will also be considered when awarding volunteer hours.


เงื่อนไข
 • ผลงานของกิจกรรมนี้ ถูกบริหารและจัดการโดยองค์กรพาร์ทเนอร์ที่รับผลงาน ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตาโดยตรง Uncommon Volunteer ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานในวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามเงื่อนไขและ MOU

 • ลิขสิทธิ์ของหนังสือ ได้รับการอนุญาตให้ใช้เพื่อคนพิการภายในองค์กรพาร์ทเนอร์ (ที่ดูแลเรื่องการศึกษาของผู้พิการโดยตรง)

 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง

เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกหนังสือที่ต้องการพิมพ์
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกหนังสือได้ด้วยตนเอง

 • หนังสือที่เป็นที่ต้องการได้แก่ : หนังสือนิยาย/ความรู้ทั่วไป/หนังสือพัฒนาทักษะ/อื่น ๆ

 • สามารถใช้หนังสือได้ทุกประเภท ยกเว้นหนังสือประกอบการเรียนการสอน

 • สามารถใช้หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • ผู้เข้าร่วมสามารถแต่งหนังสือเองได้ หากต้องการ แต่ต้องแต่งให้จบเล่ม

 • E-Book สามารถใช้ได้เช่นกัน

 • ระบบตรวจสอบหนังสือที่มีการพิมพ์ไปแล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุง ผู้เข้าร่วมสามารถพิพม์หนังสือที่ต้องการได้เลยโดยไม่ต้องตรวจสอบ หากซ้ำ เจ้าหน้าที่จะเลือกหนังสือที่ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด โดยไม่ตัดสิทธิ์การรับรอง/เกียรติบัตรของผู้เข้าร่วม


ขั้นตอนที่ 2 : เริ่มการพิมพ์หนังสือ
 • เมื่อผู้เข้าร่วมทำการเลือกหนังสือที่ตนเองต้องการพิมพ์แล้ว ผู้เข้าร่วมก็สามารถเริ่มการพิมพ์ได้เลย ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง Microsoft Word หรือ Google Docs

 • ตั้งค่าการพิมพ์ดังนี้

 • การตั้งค่ารูปแบบตัวหนังสือ (Font) ต้องเป็น TH Sarabun หรือ Angsana New เท่านั้น

 • การตั้งค่าขนาดตัวอักษร

 1. หัวข้อใหญ่ ขนาด 20 pt. (ตัวหนา)

 2. หัวข้อขนาดกลาง ขนาด 18 pt. (ตัวหนา)

 3. เนื้อหาทั่วไป ขนาด 16 pt.

 • เนื้อหาหลังการพิมพ์จะต้องตรงตามต้นฉบับ ห้ามมีการดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ต้องพิมพ์หนังสือให้ครบจบทั้งเล่ม ยกเว้นส่วนอ้างอิง*

 • การพิมพ์ ให้พิมพ์ต่อกันไปได้เรื่อย ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องตรงหน้าที่ระบุในหนังสือ


ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบ
 • หลังจากที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ดำเนินการพิมพ์จนเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้ง และตรวจสอบคำว่าถูกต้องหรือไม่

 • บันทึกไฟล์เป็นไฟล์สำหรับแก้ไขได้ หรือนามสกุลไฟล์ .docx (ห้ามบันทึกเป็นไฟล์ภาพ หรือ .pdf เด็ดขาด)


ขั้นตอนที่ 4 : ถ่ายภาพต้นฉบับหนังสือ (ทุกหน้า)
 • ถ่ายภาพหนังสือต้นฉบับทุกหน้า* รวมถึงหน้าอ้างอิง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง

 • ให้รวมไฟล์ภาพทังหมด เป็น PDF พร้อมกับเรียงหน้าให้ถูกต้อง

 • ตั้งชื่อไฟลฺป็์น "disability-2 - ชื่อหนังสือ - ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วม"

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

ไฟล์ที่ต้องเตรียมสำหรับการส่งผลงานนี้ ได้แก่
1) ไฟล์หนังสือที่พิมพ์ (.docx)
2) ไฟล์หนังสือต้นฉบับ (.pdf)

หลังจากส่งผลงานเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้เข้าร่วมดำเนินการสมัครแบบ "ขอการรับรอง" โปรดดำเนินการส่งคำขอภายใน 24 ชม. หลังจากส่งผลงานการเข้าร่วม

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page