top of page

คู่มือการเข้าร่วม

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

เงื่อนไข

Volunteer Hour:

The time to complete a paper model may vary depending on the complexity of the model, but on average it takes around 30 minutes per model.


เงื่อนไข
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง

เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมอุปกรณ์ปริ้นต์ และเครื่องปริ้นต์
 • กระดาษที่ใช้ปริ้นต์ ต้องเป็นกระดาษแข็ง 180 แกรมขึ้นไป ผิวมันหรือผิวหยาบก็ได้ไม่กำหนด

 • การทำผลงาน 1 ชุด ประกอบด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทั้งหมด

 • ให้ปริ้นอย่างน้อย 3 ชุดขึ้นไปต่ออาสาสมัคร 1 คน (แม้ทำกิจกรรมนี้เป็นทีม เช่น ในทีมมี 3 คนให้ปริ้น 9 ชุด)

 • ไม่ต้องประกอบเป็นโมเดลหรือตัดกระดาษ ให้ส่งผลงานไปยังองค์กรที่รับผลงานได้เลย


ขั้นตอนที่ 2 : ส่งผลงาน
 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

 • ศพด. วัดไชยพร บ้านชาด ต. บ้านยวด อำเภอสร้างคอม จ. อุดรธานี 41260 Tel 0611652399 (ต้องการมาก) 

 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150 โทร 0611652399

 • โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 51 หมู่3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โทร 0611652399

 • โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ที่หมู่ 9  บ้านหนองพลวงน้อย   ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร 0611652399

 • หมายเหตุ งดใช้เบอร์ที่ปรากฎ ติดต่อเพื่อสอบถามอื่น ๆ เบอร์นี้ใช้สำหรับประสานงานการจัดส่งเท่านั้น

 • ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Volunteer 299/253 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473


 • โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมต้องส่งหลักฐานการส่งผลงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งเห็นจำนวนของโมเดลที่พิมพ์ที่ชัดเจน โดยแยกเป็นชุด ๆ รวมถึงภาพระหว่างจัดทำของผู้เข้าร่วม

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page