top of page

คู่มือการเข้าร่วม

บริจาคหนังสือ เพื่อโรงเรียนห่างไกล

เงื่อนไข

Volunteer Hour:

The number of hours a volunteer receives for donating books will depend on the category and need of the books being donated.


Conditions:

 • Basic Level (1 hour): For donating books in the basic category, such as children's storybooks, it would take around 1 hour to receive a basic-level volunteer hour.

 • Intermediate Level (2 hours): For donating books in the intermediate category, such as textbooks or educational books, it would take around 2 hours to receive an intermediate-level volunteer hour.

 • Advanced Level (3 hours): For donating books in the advanced category, such as rare or out-of-print books, it would take around 3 hours to receive an advanced-level volunteer hour.

Note: These hours are estimates and may vary based on the actual category and need of the books being donated. The condition and relevance of the books will also be considered when awarding volunteer hours.


เงื่อนไข
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ Uncommon Volunteer จะขอสงวนสิทธิ์ถอนการรับรองและปฏิเสธผลงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการทางการศึกษา ดำเนินการและบริหารโครงการโดย Uncommon Volunteer การรับรอง/การจัดการการเข้าร่วม ต้องเข้าร่วมผ่าน จิตอาสาออนไลน์.com เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมผ่านโครงการหรือช่องทางอื่นได้


ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
 • ขณะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง


เงื่อนไข/สิ่งที่ต้องทราบ

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบประเภทหนังสือที่สามารถส่งได้
ประเภทหนังสือที่สามารถส่งได้
 • หนังสือติวทุกระดับชั้น

 • หนังสือสำหรับเยาวชน

 • หนังสือพัฒนาตนเอง

 • หนังสืออ่านเล่น

 • อื่น ๆ


หมายเหตุ*
 • ไม่สามารถส่งหนังสือเรียนได้ เนื่องจากหนังสือเรียนส่วนมากจัดอยู่ในหมวดหมู่หนังสือที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย และไม่ทันสมัย ทั้งมีการขีดเขียนแล้ว ทางองค์กรฯ จึงขอปฏิเสธการรับหนังสือเรียน

 • หนังสือที่ส่งมาสามารภเป็นได้ทุกภาษา


ขั้นตอนที่ 2 : จัดส่งหนังสือที่มีในรายการ ไปยังหน่วยงานที่เตรียมไว้ให้

จัดส่งผลงาน
 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150 โทร 020797473

 • โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ที่อยู่ ม.3 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 020797473

 • โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ที่หมู่ 9  บ้านหนองพลวงน้อย   ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร 020797473

 • โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ เลขที่ 1/12 หมู่ 5  ตำบลหน้าไม้  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์  12140 โทร 020797473

 • งดใช้เบอร์ที่ปรากฎ ติดต่อเพื่อสอบถามอื่น ๆ เบอร์นี้ใช้สำหรับประสานงานการจัดส่งเท่านั้น


 • ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042960009

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง

คู่มือ/วิธีเข้าร่วม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่าง เป็นลำดับ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อส่งผลงาน

ภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ภาพ ได้แก่ ภาพการจัดทำ ภาพของผลงาน และภาพการจัดส่ง

ส่งผลงาน/รับรอง
bottom of page